Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Organy Samorządowe

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców i właścicieli lokali w sprawach członkowskich po uprzednim zgłoszeniu w biurze Spółdzielni potrzeby spotkania z wybranym członkiem Rady.

 

Skład Rady Nadzorczej :

1. Przewodniczący Jurczyk Henryk
2. Z - ca Przewodniczącego Raczkowski Zygmunt
3. Sekretarz Rońda-Bajerowska Elżbieta
4. Członek Biernacki Bronisław
5. Członek Nierwińska -Poniszko Dorota

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady Nadzorczej i ma charakter pomocniczy dla Rady.

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodnicząca Nierwińska - Poniszko Dorota
Członek Biernacki Bronisław
Członek Raczkowski Zygmunt

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach: w okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu.

Skład Zarządu :

1. Prezes Zarządu Krzysztof Sołtysiak
2. Członek Zarządu, Główny Księgowy Elżbieta Staniewicz
3. Członek Zarządu, Spec. ds. księgowości Jadwiga Jankowska

 sprzedaż mieszkań
do góry