Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

WALNE ZGROMADZENIE

Giżycko, dnia  26.04.2023 rok

 

                                                                                      Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej

Budowlanych w Giżycku

                       

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
w Giżycku

         

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku uprzejmie zawiadamia,
że w dniu 23.05.2023 roku o godz. 1700 w Sali Bankietowo-Konferencyjnej Biłas i Synowie przy ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 13.06.2022 roku – Uchwała Nr 1/2023.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok – Uchwała Nr 2/2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok, przedstawienie opinii w sprawie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wyników lustracji pełnej za lata 2019-2021– Uchwała Nr 3/2023.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z prawomocności obrad.
 9. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (wybór członków RN).
 10. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów –  Uchwała Nr 4/2023 i wyboru Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 5/2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok – Uchwała Nr 6/2023,
 •  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu – Uchwała Nr 7/2023, 8/2023, 9/2023,
 •  najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia – Uchwała Nr 10/2023,
 1. Zakończenie obrad.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 13.06.2022 roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz synteza ustaleń protokołu lustracji - będą wyłożone od dnia 28.04.2023 roku w biurze Spółdzielni przy
ul. T. Kościuszki 8A:

 • poniedziałki w godz.    800 - 1600
 • wtorek-piątek w godz. 700 - 1500

 

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w
dokumentami. 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku

 sprzedaż mieszkań
do góry