Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

WALNE ZGROMADZENIE

Giżycko, dnia  16.05.2022 rok

 

                                                                                      Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej

Budowlanych w Giżycku

                       

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
w Giżycku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku uprzejmie zawiadamia,
że w dniu 13.06.2022 roku o godz. 1700 w Sali Bankietowo-Konferencyjnej Biłas i Synowie przy ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 28.06.2021 roku– Uchwała Nr 1/2022.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021– Uchwała Nr 2/2022.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, przedstawienie opinii
  w sprawie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2021 rok - Uchwała Nr 3/2022
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z prawomocności obrad.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok - Uchwała Nr 4/2022,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu - Uchwała Nr 5/2022, 6/2022, 7/2022
 • najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia -Uchwała Nr 8/2022,
 • zbycia nieruchomości – Uchwała Nr 9/2022,
 1. Zakończenie obrad.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 28.06.2021 roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia - będą wyłożone od dnia 26.05.2022 roku w biurze Spółdzielni przy ul. T. Kościuszki 8A:

 • poniedziałki w godz.    800 - 1600
 • wtorek-piątek w godz. 700 - 1500

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami. 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżyckusprzedaż mieszkań
do góry