Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 09.07.2020 roku – Uchwała Nr 1/2021.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok oraz realizacji wniosków polustracyjnych – Uchwała Nr 2/2021.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, przedstawienie opinii
  w sprawie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2020 rok - Uchwała Nr 3/2021
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z prawomocności obrad.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok - Uchwała Nr 4/2021,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu - Uchwała Nr 5/2021, 6/2021, 7/2021
 • najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia -Uchwała Nr 8/2021,
 • wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego -Uchwała Nr 9/2021,
 1. Zakończenie obrad.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 09.07.2020 roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia - będą wyłożone od dnia 07.06.2021 roku w biurze Spółdzielni przy ul. T. Kościuszki 8A:

 • poniedziałki   w godz.  8 - 16
 • wtorek-piątek w godz. 7 - 15

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.

 

 sprzedaż mieszkań
do góry